دانشگاه شهيد بهشتی
کد کاربر
رمز
 

 

کلام نور

این کتاب که هیچ شک در آن نیست، راهنمای پرهیزگاران است. آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و ازهرچه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنند.
(آیه 2و3 بقره)

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.