دانشگاه شهيد بهشتی
 
کد کاربر
رمز
 
 
 حدیث هفته: 
 
«توصیه به مهم شمردن اوقات» 
 همانا وقتهای تو پاره های عمر توست، پس نبايد وقتت را تمام كنی مگر در چيزی كه نجات تو در آن باشد.
 حضرت علی علیه السلام
نکته: تقاضای دسترسی مکاتبات اداری
 
با توجه به شیوه نامه مکاتبات اداری، دسترسیها، بر اساس خدمات ارائه شده توسط واحدها تعریف می شوند؛ بدین معنی که تمامی واحدها/اشخاصی که یک خدمت خاص ارائه می دهند، جهت ارائه خدمت در یک گروه کارمندی قرار گرفته اند تا برای انجام خدمت مورد نظر ، دسترسی نامه نگاری داشته باشند.
لذا اگر نیاز به دسترسی نامه نگاری مشخصی دارید، لازم است خدمت مورد نظر را توسط ارسال پیش نویس و استفاده از الگوی"فرم تقاضاي دسترسي مكاتبات اداري" موجود در الگوهای نامه تعریف نمائید تا گروه بندی و دسترسی مناسب برای خدمت تعریف شده ایجاد گردد.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.