دانشگاه شهيد بهشتی
کد کاربر
رمز
 

 حدیث هفته:   

«سفارش به رفتار و گفتار سنجیده»

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

                                                                             حضرت علی عیه السلام    

 نکته: الزام پر کردن بخش کد ملی در نامه های ایجاد کارتابل

 با توجه اجباری شدن ورود کد ملی  در سیستم اشخاص شناسایی شده دانشگاه برای جلوگیری از ساخت اشخاص تکراری، از تمامی مسئولین واحد ها در سراسر دانشگاه خواهشمند است در هنگام استفاده از نامه های ایجاد کارتابل، حتما فیلد مربوط به کد ملی شخص جدید را با کد ملی درست شخص مورد نظر پر نمایند تا در سیستم اعمال گردد، بدیهی است چنانچه نامه های مذبور فاقد کد ملی باشند به واحد مربوطه بازگردانده خواهد شد. 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.